Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

Thông điệp của Tổng bí thư về phương hướng Đại hội XIII

Nhấn mạnh Đại hội Đảng XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển Đảng, Tổng bí thư khẳng định sự kiện có ý nghĩa định hướng tương lai, đẩy mạnh phát triển toàn diện.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Trong bài viết, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều thông điệp quan trọng về định hướng của Đại hội Đảng XIII.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 1

Với những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ nhiệm kỳ trước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên.

Trong đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. “Phải phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, Tổng bí thư lưu ý.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 2

Trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, Tổng bí thư lưu ý việc phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

"Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ; đồng thời, phải bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động", Tổng bí thư yêu cầu.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 3

Nhấn mạnh quan điểm "dân là gốc", Tổng bí thư cho rằng phải coi nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Theo Tổng bí thư, kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 4

Lưu ý cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho rằng nếu chỉ "kiên định" một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ nhưng nếu không kiên định, mà "đổi mới" một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại, chệch hướng, "đổi màu".

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 5

Đề cập bối cảnh năm 2020 với ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, Tổng bí thư nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong việc khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công. "Việc chúng ta ngăn chặn và kiểm soát được đại dịch Covid-19 vừa qua là một ví dụ minh chứng hùng hồn khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, tình nhân ái và ý chí kiên cường của dân tộc ta, nhân dân ta. Càng trong khó khăn, thử thách, phẩm chất và truyền thống đó càng phải được phát huy, càng phải được nhân lên gấp bội", Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 6

Về phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiệm vụ “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội”.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 7

Theo Tổng bí thư, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

“Đó là truyền thống quý báu của dân tộc, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá, vươn lên”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 8

Báo cáo chính trị trình ra Đại hội XIII đề ra mục tiêu tổng quát, trong đó đề cập việc “phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 9

Để thực hiện mục tiêu tổng quát và cụ thể đã đề ra, Tổng bí thư cho rằng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đặc biệt, chúng ta phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra như huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển...

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 10

Tổng bí thư cho rằng cần thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. "Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh; phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng kinh tế số và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại", Tổng bí thư nêu.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 11

Bên cạnh việc giải quyết hài hoà các quan hệ lợi ích trong xã hội, Tổng bí thư đề nghị hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Ông nhấn mạnh việc thực hiện những giải pháp đột phá, mạnh mẽ nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội.

thong diep cua Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong anh 12

Một nhiệm vụ khác được Tổng bí thư nhắc đến là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Cùng với đó, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. "Xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật cán bộ có vi phạm", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.

Tổng bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 1/9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

Tổng bí thư: ‘Mục tiêu thành nước phát triển, thu nhập cao vào 2045'

Đề cập mục tiêu cụ thể hướng tới dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết đến năm 2045, Việt Nam sẽ thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hoài Thu - Nhân Lê

Ảnh: Hoàng Hà

Bạn có thể quan tâm