Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu tham gia BCH Trung ương khóa XIII

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Trung ương khóa XIII.

Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ 13 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra sau 5 ngày làm việc. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng cho ý kiến đối với Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2019; xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế.

Xem xét danh sách tái cử và lần đầu tham gia BCH Trung ương

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập một số vấn đề cần thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, xem xét dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và các phương án lựa chọn. Trung ương đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết).

be mac Hoi nghi Trung uong 13 anh 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Hoài Bắc.

Song song với đó, các đại biểu đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Kết quả của công tác này được đánh giá rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ Nghị quyết của hội nghị, Báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các ý kiến đóng góp của Trung ương; tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua tại các hội nghị Trung ương tiếp theo trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII

Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung cần bổ sung, sửa đổi dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đưa ra nhận định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Dự thảo cũng xác định mục tiêu tổng quát, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Cùng với đó, dự thảo xác định phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Dự thảo Báo cáo chính trị dành ra một mục riêng đề cập đến 5 quan điểm chỉ đạo, có bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung quan trọng của các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ Đại hội.

Đặc biệt, dự thảo đã nhấn mạnh việc không chỉ "kiên định và vận dụng" mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Coi phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Hội nghị Trung ương 13 bế mạc sáng 9/10. Ảnh: Hoài Bắc.

Tổng bí thư khẳng định cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Không chỉ đề cập nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư lưu ý phải xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện để xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội khóa XIV, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo đúng tiến độ đã đề ra.

Từ đó, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 sắp tới xem xét, cho ý kiến hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Lấy lại đà tăng trưởng kinh tế

Về tình hình kinh tế xã hội, Ban Chấp hành Trung ương nhận định 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội nước ta bị ảnh hưởng lớn do tác động của đại dịch Covid-19, khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

be mac Hoi nghi Trung uong 13 anh 2

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Nhật Bắc.

Tuy nhiên, Việt Nam được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Kinh tế vẫn tăng trưởng dương, đạt trên 2% trong 9 tháng đầu năm, dự kiến từ 2 đến 3% trong năm 2020 (được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch, kinh tế thế giới và nhiều nước lớn dự kiến tăng trưởng âm).

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Trung ương cho rằng, trước mắt cần tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh và triển vọng kinh tế - xã hội thế giới, trong nước từ nay đến hết năm 2020 và các năm 2021-2022; tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế gắn với tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có cơ cấu như thế nào?

Ban Chấp hành Trung ương XIII có 3 độ tuổi với số lượng khoảng 200 người. Đa số ủy viên nằm trong độ tuổi 50-60.

Giới thiệu nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng KH&CN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng KH&CN, ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm

Nguyễn Phú Trọng Đảng Cộng sản Việt Nam _ Covid 19 Xã hội