Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Bộ Chính trị thống nhất sớm kiện toàn lãnh đạo Nhà nước

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sáng 8/3, Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Tại hội nghị này, Trung ương xem xét, bàn về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Đề nghị kiện toàn các chức danh lãnh đạo

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của Đại hội; chuẩn bị ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị xây dựng các quy chế làm việc, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Bộ Chính trị đã thông qua chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bước đầu bố trí và sắp xếp lại nhân sự một số cơ quan Trung ương.

Trinh Trung uong quyet dinh nhan su ung cu Chu tich nuoc,  Thu tuong anh 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Đoàn Bắc.

Đồng thời, Bộ Chính trị tích cực chuẩn bị giới thiệu nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bàn việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước, Tổng bí thư nhắc lại việc Bộ Chính trị đã phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.

Theo Tổng bí thư, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất cao cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo quy chế làm việc, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị cũng xin trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội - những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Chính trị báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.

“Vấn đề nhân sự mà Hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng đã thông qua, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Trinh Trung uong quyet dinh nhan su ung cu Chu tich nuoc,  Thu tuong anh 2

Tại Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Đoàn Bắc.

Người đứng đầu Đảng lưu ý cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ; cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Theo Tổng bí thư, công tác nhân sự cần được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, đúng với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Ưu tiên những vấn đề khó khăn cần tháo gỡ

Về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng bí thư cho hay căn cứ vào nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; xem xét ý kiến đề xuất của các ban, bộ, ngành, địa phương và của các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã chuẩn bị dự thảo chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương.

“Đây là công việc quan trọng của Hội nghị Trung ương đầu nhiệm kỳ, xác định những nội dung, bước đi, định hướng của việc cụ thể hóa để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, cải tiến cách ban hành nghị quyết, đi đôi với việc tăng cường chỉ đạo tổ chức và kiểm tra việc thực hiện, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương.

Trinh Trung uong quyet dinh nhan su ung cu Chu tich nuoc,  Thu tuong anh 3

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 2. Ảnh: Đoàn Bắc.

Việc này cần bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới mà Đại hội XIII đã xác định.

Tổng bí thư cũng lưu ý ưu tiên những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu, như tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó là xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

Thời gian hội nghị lần này dự kiến không nhiều, công việc rất khẩn trương. Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp”, Tổng bí thư nói.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII

Hội nghị Trung ương 2 khai mạc sáng 8/3, bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước.

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc sáng nay bàn việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm

Nguyễn Phú Trọng Đảng Cộng sản Việt Nam Xã hội